POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU MODERNWEDDINGS.PL

 

I. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. O jakich danych osobowych mówimy?

1.1. Jeżeli będziesz chciał korzystać z naszego serwisu internetowego MODERNWEDDINGS.PL dostępnego online w domenie: https://modernweddings.pl (dalej: „Serwis”) oraz korzystać z naszych usług lub skontaktować się z nami, zostaniesz poproszony o podanie nam Twoich danych osobowych. Twoje dane będą przetwarzane przez nas w celach wskazanych poniżej, związanych z funkcjonowaniem Serwisu i świadczeniem usług, które w nim oferujemy.

2. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

2.1. Administratorem Twoich danych osobowych jest PEBE GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Władysława Łokietka 175, 31-263 Kraków, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000997757, NIP 9452263381 oraz  REGON 523429818, o kapitale zakładowym w wysokości 10.000 zł.

2.2. Twoje dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (dalej „RODO”) oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych.

3. Z kim możesz kontaktować się w sprawie przetwarzania Twoich danych osobowych?

3.1. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z polityką prywatności, możesz skontaktować się z administratorem danych osobowych:

4. Jakie Twoje dane osobowe przetwarzamy i skąd je mamy?

4.1. W zależności od celu i sposobu przekazania możemy przetwarzać Twoje dane osobowe wskazane poniżej.

4.2. W większości przypadków sam przekazujesz nam Twoje dane osobowe. Dzieje się tak, gdy kontaktujesz się z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się w Serwisie. W takich przypadkach możemy przetwarzać następujące informacje o Tobie: imię i nazwisko, adres e-mail, szczegóły dotyczące planowanego wydarzenia, inne dane, które zdecydujesz się nam przekazać w wiadomości.

4.3. Ponadto, część informacji na Twój temat może być automatycznie gromadzona podczas korzystania z Serwisu, w tym takie informacje jak:

4.4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale w niektórych przypadkach może być konieczne do nawiązania kontaktu z nami za pośrednictwem Serwisu. Zakres przetwarzanych danych opisaliśmy precyzyjnie w odniesieniu do każdego celu przetwarzania. Informacje w tym zakresie znajdują się w dalszej części polityki prywatności.

4.5. Skutkiem niepodania danych osobowych, w zależności od celu, w jakim są podawane, może być brak możliwości nawiązania kontaktu.

5. Czy Twoje dane osobowe są bezpieczne?

5.1. Dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. Przeanalizowaliśmy ryzyka, jakie wiążą się z poszczególnymi procesami przetwarzania Twoich danych, a następnie wdrożyliśmy odpowiednie środki bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych. Na bieżąco monitorujemy stan naszej infrastruktury technicznej, szkolimy nasz personel, przyglądamy się stosowanym procedurom, wprowadzamy konieczne usprawnienia, aby zapewnić ochronę Twoich danych osobowych.

6. Jakie są cele i podstawy prawne przetwarzania Twoich danych osobowych?

6.1. W zależności od tego, z jakich usług będziesz chciał skorzystać, Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w celu oraz w oparciu o następujące podstawy prawne:

A. Obsługa korespondencji – art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Kontaktując się z nami, w sposób naturalny przekazujesz nam Twoje dane osobowe zawarte w treści korespondencji, w szczególności adres e-mail oraz imię i nazwisko. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać kontakt.

Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Tobą, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest również nasz usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby zapewnienia sobie możliwości wykazania określonych faktów w przyszłości (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Treść korespondencji może podlegać archiwizacji i nie jesteśmy w stanie jednoznacznie określić, kiedy zostanie usunięta. Masz prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji, jaką z nami prowadziłeś (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nasze nadrzędne interesy, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami z Twojej strony.

B. Analiza, statystyka i optymalizacja – art. 6 ust. 1 lit. f RODO:

Zbieramy informacje statystyczne na temat zachowania użytkowników podczas przeglądania Serwisu, takich jak kliknięcia w linki, przejścia pomiędzy podstronami, czas spędzany na poszczególnych stronach itp. Informacje te poddajemy analizie w celu optymalizacji Serwisu pod kątem doświadczenia użytkownika, skuteczności i konwersji. W większości przypadków informacje przetwarzane w ten sposób nie mają charakteru danych osobowych. Wyjątkiem jest sytuacja, w której jesteś zarejestrowanym użytkownikiem. Wtedy możemy zestawiać te informacje z innymi Twoimi danymi zgromadzonymi w koncie użytkownika. Opisane powyżej działania realizujemy, opierając się o nasz prawnie uzasadniony interes, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO polegający na optymalizacji naszych stron internetowych.

6.2. Usługi w Serwisie nie są skierowane do osób poniżej 18 roku życia. Jeśli zauważymy, że osoba poniżej 18 roku życia przekazała nam swoje dane osobowe, natychmiast je usuniemy.

7. Komu możemy przekazać Twoje dane?

7.1. Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane przez naszych pracowników, a także podwykonawców, czyli podmioty zewnętrzne, z których usług korzystamy, tj.:

a) dostawca oprogramowania potrzebnego do prowadzenia Serwisu,

b) dostawca oprogramowania potrzebnego do prowadzenia skrzynek pocztowych e-mail Serwisu,

c) osoby, które przy świadczeniu na naszą rzecz usług związanych ze wsparciem technicznym strony internetowej mogą potencjalnie uzyskać dostęp do Twoich danych osobowych,

d) dostawca oprogramowania ułatwiającego prowadzenie działalności,

e) podmioty świadczące usługi doręczania przesyłek,

f) odpowiednie organy publiczne i inne podmioty w zakresie, w jakim administrator jest zobowiązany do udostępnienia im danych na podstawie przepisów prawa,

g) podmioty, które mogą brać udział w świadczeniu na naszą rzecz usług prawnych czy innych usług doradczych,

h) pozostali podwykonawcy, którzy uzyskują dostęp do danych, jeżeli zakres ich działań wymaga takowego dostępu,

– wszystkie podmioty, którym powierzamy przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

7.2.     Twoje dane mogą zostać również przekazane do naszych podmiotów powiązanych (jako podmiotów z grupy przedsiębiorstw). Twoje dane osobowe, jako dane klienta Serwisu, mogą być wykorzystywane do realizacji wewnętrznych celów administracyjnych grupy przedsiębiorstw (cele statystyczne, rozwój i optymalizacja działalności prowadzonej przez grupę, itp.). Podstawą przetwarzania danych w takim przypadku jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f. RODO).

8. Czy przekazujemy Twoje dane do państw trzecich?

8.1. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do państw poza Europejski Obszar Gospodarczy, gdy państwa te na podstawie decyzji Komisji Europejskiej zostały uznane za zapewniające adekwatny stopień ochrony danych osobowych do stopnia ochrony obowiązującego na Europejskim Obszarze Gospodarczym lub pod warunkiem zastosowania odpowiednich zabezpieczeń, które mogą polegać na skorzystaniu ze standardowych klauzul umownych w zakresie ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską lub skorzystaniu z wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy.

9. Przez jaki czas będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe?

9.1. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas przez czas, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, w zależności od tego, która z niżej wymienionych podstaw znajdzie zastosowanie, tj.:

a) przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych,

b) ustanie możliwość ustalania, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń związanych z umową zawartą pomiędzy Tobą a Serwisem,

c) cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą,

d) zostanie przyjęty Twój sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania Twoich danych był uzasadniony interes administratora.

9.2. Szczegółowe informacje o okresie przez jaki przetwarzamy Twoje dane znajdziesz w pkt 5.1. Polityki prywatności w odniesieniu do poszczególnych celów przetwarzania danych.

10. Czy korzystamy z profilowania? Czy podejmujemy w sposób zautomatyzowany decyzja na podstawie Twoich danych osobowych?

10.1. Administrator może korzystać w Serwisie z profilowania, którego celem jest dostosowanie oferty do konkretnego użytkownika. Wyniki profilowania mogą zostać wykorzystane do celów marketingowych administratora oraz do dostosowania jego oferty do potrzeb użytkowników, a także do ulepszenia świadczonych usług, m.in. możesz otrzymać propozycję zawarcia umowy o świadczenia usług w zakresie dopasowanym do Twoich zainteresowań. Administrator, na podstawie wyników profilowania nie może podjąć decyzji o zawarciu lub odmowie zawarcia umowy o świadczenie usług z użytkownikiem. Jednocześnie to użytkownik podejmuje samodzielnie decyzję o skorzystaniu bądź nie z zaproponowanych usług.

10.2. Nie podejmujemy wobec Ciebie decyzji opierających się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które wywoływałyby wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływały.

11. Jakie masz prawa w stosunku do Twoich danych osobowych?

11.1. Na podstawie RODO przysługują Ci następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

a) prawo dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,

b) prawo do sprostowania (poprawienia) Twoich danych osobowych,

c) prawo do usunięcia danych osobowych,

d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

e) prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych, w przypadku jeżeli przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. na podstawie przesłanki prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, w tym profilowania na podstawie tych przepisów,

f) prawo do przenoszenia danych,

g) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli poprzednio taką zgodę wyraziłeś, przy czym przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem,

h) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11.2. Zasady związane z realizacją wskazanych powyżej uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 RODO. Zachęcamy do zapoznania się z tymi przepisami.

11.3. Gwarantujemy Ci poufność wszelkich przekazanych nam danych osobowych. Zapewniamy podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, w tym poprzez stosowanie na naszej stronie certyfikatów bezpieczeństwa.

11.4. Jeżeli chcesz skorzystać ze swoich praw skontaktuj się z nami korzystając z danych kontaktowych wskazanym w pkt 3.1. Polityki prywatności.

11.5. Zawsze możesz również zwrócić się do nas z żądaniem udostępnienia Ci informacji o tym, jakie dane na Twój temat posiadamy oraz w jakich celach je przetwarzamy.

II. PLIKI COOKIES

1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki cookies nie powodują zmian w ustawieniach Twojego urządzenia, jednocześnie pozwalają na korzystanie z wszystkich funkcji Serwisu.

2. Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest Ci informacja na temat stosowania plików cookies. Korzystając z odpowiedniej opcji Twojej przeglądarki masz możliwość zarządzania plikami cookies, co oznacza, że zawsze możesz zmienić ustawienia cookies albo w ogóle usunąć pliki cookies.

Pamiętaj, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może powodować trudności w korzystaniu ze strony internetowej Serwisu, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują pliki cookies.

Jeżeli chcesz się dowiedzieć więcej o zarządzaniu plikami cookies możesz skorzystać z pliku pomocy Twojej przeglądarki.

3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

4. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a) „sesyjne” pliki cookies (session cookies), które są plikami tymczasowymi przechowywanymi w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);

b) „stałe” pliki cookies (persistent cookies), które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika;

c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

III.        LOGI SERWERA

  1. Korzystanie ze strony internetowej Serwisu wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.
  2. Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
  3. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu Twojej identyfikacji.
  4. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Serwisem, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

IV. DODATKOWE INFORMACJE

    1. Administrator jest uprawniony do dokonania zmiany Polityki prywatności. Ogłoszenie zmian nastąpi poprzez zamieszczenie nowej treści Polityki prywatności na stronie internetowej Serwisu wraz ze wskazaniem informacji od jakiego dnia nowa Polityka prywatności obowiązuje, a dodatkowo poinformujemy Cię o tej zmianie za pośrednictwem wiadomości e-mail. Jeśli nie akceptujesz dokonanych przez nas zmian, możesz usunąć swoje konto w Serwisie korzystając z jego ustawień.
    2. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia [15.02.2023] roku